مشخصات اعضای گروه مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس سمت

ایمیل گروه

روز حضور

۱ عبداله طالشی ۰۹۱۴۱۰۷۳۲۶۲ سرگروه azarbaijaneshargimotaleat@gmail.com شنبه و یکشنبه و دوشنبه
۲ نیلوفر عابدین پور ۰۹۱۴۱۱۸۰۵۶۹ عضو گروه azarbaijaneshargimotaleat@gmail.com شنبه و یکشنبه و دوشنبه