برنامه سالانه

محورها عناوین فعالیت شیوه اجرا زمان بندی
طراحی آموزشی فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتب مطالعات اجتماعی پایه  هفتم، هشتم و نهم

(مرحله به مرحله طبق جدول تقسیم بندی دروس)

طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری تا پنجم هر ماه
فراخوان تولید درسنامه کتب مطالعات اجتماعی پایه  هفتم، هشتم و نهم

(مرحله به مرحله طبق جدول تقسیم بندی دروس)

طبق شیوه نامه استانی تا پنجم هر ماه
تهیه محتوا و مطالب مکمل جهت کارگاه نواحی و مناطق درجهت کاهش افت طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری در طول سال تحصیلی
نقد و بررسی محتوای آموزشی فراخوان نقد و بررسی و پیشنهادهای اصلاحی کتب مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و نهم طبق شیوه نامه استانی تا ۱۵ آذر ۹۹
خلاقیت و  نوآوری جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری طبق شیوه نامه دفتر آموزش دوره اول متوسطه تا ۲۰ اسفند ۹۹
روایت نگاری از ایده های جدید آموزش در فضای مجازی از کتب مطالعات اجتماعی طبق شیوه نامه استانی تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
بهبود شیوه های ارزشیابی نظارت بالینی با محوریت مدارس لازم التوجه ( بازدید) طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری نظارت بالینی  ۴ مدرسه از هر ناحیه/منطقه

 در طول سال تحصیلی

بررسی نمونه سوالات نوبت اول سال جاری و نوبت دوم سال گذشته و ارائه بازخورد طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری آبان و بهمن ۹۹
برنامه های دبیرخانه ها

و سایر فعالیت ها

اطلاع رسانی  فراخوان ها و اطلاعیه ها  در سایت گروه و فضای مجازی طبق شیوه نامه استانی به طور مستمر
ارتباط مستمر  با دبیرخانه کشوری طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری به طور مستمر
هماهنگی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و

بارم بندی ارزشیابی نوبت اول و دوم

طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری در طول سال تحصیلی
اجرای فراخوان دبیرخانه کشوری مطالعات اجتماعی

(تولید محتوای الکترونیکی درس ۱ تا ۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم)

طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری تا آخر شهریور ۹۹
اجرای فراخوان های دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به فرآیند سنجش و ارزشیابی آموزشی طبق شیوه نامه دبیرخانه کیفیت بخشی به فرآیند سنجش و ارزشیابی آموزشی طبق زمان بندی دبیرخانه کشوری سنجش و ارزشیابی
اجرای فراخوان های دبیرخانه کشوری توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت و راهنمایی آموزشی طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری درس پژوهی طبق زمان بندی دبیرخانه کشوری

درس پژوهی و نظارت بالینی

ارزیابی گروه های درسی نواحی و مناطق بر اساس مستندات طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری اردیبهشت ماه ۱۴۰۰